Vă ştiţi drepturile ?

*Acesta este un text general, Codul Muncii contine multe detalii si exceptii. Daca ti-au fost incalcate unul dintre aceste drepturi, cea mai buna solutie este o consultare directa. Ne puteti contacta la ravna@riseup.net

Majoritatea angajaților din România nu au nici cel mai mic habar despre drepturile pe care le au ca salariați ai unei companii și ce legi există în favoarea lor. Cei care-și cunosc drepturile apelează la autorități și sunt sute de cazuri anual în care firmele sunt obligate să-i reangajeze pe cei demiși abuzivi și să le plătească și salariile pe care le-ar fi meritat în acest timp. Sunt multe legi și majoritatea în favoarea angajatului.

Egalitatea de tratament

În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.  Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Concedierea

Este interzisă concedierea salariaţilor pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.  Legislatia muncii din  România prevede câteva situatii în care angajatorii nu-i pot concedia: daca se afla în concediu medical, în concediu de odihna, în timpul concediului de maternitate sau în timpul sarcinii si viitoarea mama a adus acest fapt la cunostinta angajatorului. Potrivit prevederilor Codului Muncii, angajatul poate contesta decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care aceasta i-a fost comunicata.

Orele de munca si munca suplimentara

Efectuarea muncii suplimentare peste limita  este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Ceea ce dapaseste 8 ore pe zi sau 40 de ore pe saptamana este munca suplimentara.

Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

Sănătatea si securitatea in muncă

Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca,deasemenea el răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă. Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.

Munca de noapte

Salariatii de noapte beneficiaza de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

Pauza de masă şi alte pauze

În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze ( cel putin 30 de minute), în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Concediul de odihna

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare si se efectueaza in fiecare an.